Hotărârea nr. 402/2004

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi prevăzut prin H.C.L.nr.294/2 septembrie 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi, prevăzut prin H.C.L.nr.294/2 septembrie 2002

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.294/2 septembrie 2002 privind revocarea H.C.L.nr.95/10.05.1999, H.C.L.nr.178/9.08.1999 şi H.C.L.nr.36/28.02.2000 şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 4706,48 mp. situat în Iaşi, str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna, către Tribunalul Iaşi, în vedere construirii unui sediu - Palat Justiţie;

Având în vedere prevederile H.C.L.483/16 septembrie 2003;

Având în vedere adresa înregistrată sub nr.75825/23.08.2004 a Tribunalului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de începere a lucrărilor în vederea construirii unui sediu Palat Justiţie cu încă 1 an.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Tribunalului Iaşi precum şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

        cons.Daşu Antimir                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.402

din 6 septembrie 2004