Hotărârea nr. 392/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PRIN DEZAFECTAREA PARTIALA CONSTRUCTIA EXISTENTA - în Iaşi str.V.A.Urechia nr.33

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PRIN DEZAFECTAREA PARTIALA CONSTRUCTIA EXISTENTA - în Iaşi, str.V.A.Urechia nr.33

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.2730/2003;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 28.05.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.56/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001) privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – « CONSTRUIRE LOCUINTA PRIN DEZAFECTAREA PARTIALA CONSTRUCTIA EXISTENTA »  - în Iaşi, str.V.A.Urechia nr.33.

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajarea a teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.392

din 6 septembrie 2004