Hotărârea nr. 378/2004

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local 296/2000 şi Hotărârii Consiliului Local 307/2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local 296/2000 şi Hotărârii Consiliului Local 307/2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.288 din Codul Fiscal;

In baza art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale nr.68869/20.07.2004;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere memoriu justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică Hotărârea Consiliului Local 296/2000 Anexa 2 alin.5 în sensul că plata taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă nu se aplică pentru persoanele juridice nonprofit respectiv, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile, fundaţiile, cultele religioase recunoscute de lege, etc.

Pentru exceptarea de la plata taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă contribuabilii vor depune actul constitutiv şi ultimul bilanţ contabil.

Art.2 Se modifică Hotărârea Consiliului Local 307/2004 Anexa 2, punct IX în sensul ca plata taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă nu se aplică pentru persoanele juridice nonprofit respectiv, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile, fundaţiile, cultele religioase recunoscute de lege etc. cu data de 01.01.2005.

Pentru exceptarea de la plata taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă contribuabilii vor depune actul constitutiv şi ultimul bilanţ contabil.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.378

din 28 iulie 2004