Hotărârea nr. 37/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi al Direcţiei Pieţe al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi al Direcţiei Servicii Publice Municipale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramelor, Statelor de Funcţii, Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi, al Direcţiei Pieţe, al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi al Direcţiei Servicii Publice Municipale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2004

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere art.38 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere Legea nr.216/2001 art.11 anexa 9 - privind legea bugetului de stat pe anul 2001 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

Având în vedere amendamentul propus privind modificarea Organigramei în ceea ce priveşte trecerea Serviciului control financiar public intern în directa subordonare a primarului municipiului Iaşi;

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pentru anul 2004, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Pieţe pe anul 2004.

Art.3 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat pe anul 2004.

Art.4 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Servicii Publice Municipale pe anul 2004.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.37

din 26 ianuarie 2004