Hotărârea nr. 369/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea casărilor mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea casărilor mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In conformitate cu Legea nr.15/1994 cu privire la capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale şi a H.G.964/1998 cu privire la clasificarea şi durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe;

In urma adresei nr.84214/16.12.2003 comunicată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din Primăria Municipiului Iaşi prin care patrimoniul propriu al RATEC Iaşi a fost preluat în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere HCL nr.139/31.03.2003 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, conform anexelor cu patrimoniul propriu al RATEC Iaşi înaintate către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere lista anexă a mijloacelor fixe din domeniul privat al Consiliului Local şi dte în administrare gratuită RATEC Iaşi, ce urmează a fi casate în anul 2004 şi aprobate de Consiliul de Administraţie al RATEC Iaşi;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniului Public şi Privat privind aprobarea casării mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi;

Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea casărilor mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi.

Art.2 Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.369

din 28 iulie 2004