Hotărârea nr. 362/2004

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Başotă nr.4 etaj 1 către Fundaţia Culturală " GINTA LATINA"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Başotă nr.4, etaj 1 către Fundaţia Culturală “ GINTA LATINA”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.14260/02.07.2004 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitările nr.10292/20.04.2004 şi nr.14260/26.05.2004 a Fundaţiei Culturale “GINTA LATINA”;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Başotă nr.4, etaj 1 către Fundaţia CulturalăGinta Latinăpentru perioada determinată de 4 ani.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată la DAPPP şi Fundaţiei Culturale « GINTA LATINA » .

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.362

din 28 iulie 2004