Hotărârea nr. 361/2004

HOTĂRÂRE privind vânzarea unor magazii situate în Iaşi str.Păcurari nr.54 şi str.Sf.Atanasie nr.1 în baza prevederilor Legii nr.10/2001 şi H.G.498/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor magazii situate în Iaşi, str.Păcurari nr.54 şi str.Sf.Atanasie nr.1, în baza prevederilor Legii nr.10/2001 şi H.G.498/2003

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001;

Având în vedere adresa nr.10172/23.04.2004 emisă de secretariatul tehnic al Comisiei de aplicare a Legii 10/2001;

Având în vedere punctul 10.5 din H.G.498/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a legii 10/2001;

Având în vedere referatul de specialitate nr.13514/13,05.2004, întocmit de DAPPP;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă vânzarea magaziei în suprafaţă de 12,75 mp., situată în str.Păcurari nr.54, numiţilor Cohl Radu Neculai şi Cohl Alexandru Emil.

Art.2 Se aprobă vânzarea magaziei în suprafaţă de 74,00 mp., situată în str.Sf.Atanasie, nr.1, numitei Petrescu Therese Adele.

Art.3 Valoarea construcţiilor va fi determinată de evaluatori tehnici autorizaţi, ce vor fi desemnaţi în urma unor licitaţii publice, se împuterniceşte Comisia de aplicare a Legii 550/2002 verifice şi stabilească preţul de vânzare al construcţiilor.

Art.4 Costurile evaluărilor tehnice vor fi suportate de către cumpărătorii construcţiilor.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 şi persoanelor menţionate în art.1 şi 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.361

din 28 iulie 2004