Hotărârea nr. 360/2004

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2, bloc 624, parter de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.14035/06.07.2004 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea Casei Judeţene de Pensii Iaşi înregistrată sub nr.14107/24.05.2004;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa : Iaşi, str.Măgurii nr.2, bloc 624, parter, de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi pentru o perioadă determinată de 4 ani.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP şi Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.360

din 28 iulie 2004