Hotărârea nr. 36/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SALUBRIS S.A. pentru anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C.SALUBRIS S.A. pentru anul 2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere O.G.nr.79/2001 privind întărirea disciplinei financiare - L.82/1991 republicată; O.nr.1744/17.12.2002;

Având în vedere referatul de specialitate al S.C.SALUBRIS S.A.;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.SALUBRIS S.A. pentru anul 2004.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.SALUBRIS S.A. pentru anul 2004 constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Societăţii Comerciale S.C.Salubris S.A.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36

din 26 ianuarie 2004