Hotărârea nr. 350/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea R.A.J.A.C.Iaşi a canalizării din str.Lt.Negel

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în administrarea R.A.J.A.C.Iaşi a canalizării din str.Lt.Negel

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.65618/06.07.2004 întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.12, alin.1 şi 2;

Având în vedere prevederile H.G.nr.966/1998, art.1 şi pct.6, anexa 1;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38, lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea în administrarea R.A.J.A.C. Iaşi a canalizării din str.Lt.Negel.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

     cons.Daşu Antimir                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.350

din 28 iulie 2004