Hotărârea nr. 344/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 5 63 mp. situat în Iaşi Şos.Arcu nr.54 bl.Z6 parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului respectiv către domnul Burlacu Ioan în vederea extinderii spaţiului proprietate prin constuire balcon

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 5,63 mp., situat în Iaşi, Şos.Arcu nr.54, bl.Z6, parter, ap.2 şi concesionarea directă a terenului respectiv către domnul Burlacu Ioan, în vederea extinderii spaţiului proprietate, prin constuire balcon

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.54475/27.05.2004, prin care domnul Burlacu Ioan, în calitate de proprietar al imobilului situat în Iaşi, Şos.Arcu nr.54, bl.Z6, parter, ap.2, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5,63 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului proprietate, prin construire balcon;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.3762/03.10.2003, precum şi Avizul Unic nr.52/PUD emis de Consiliul Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, litë”din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit”g”din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia economico - financiară;

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public

       al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 5,63 mp., situat în Iaşi, Şos.Arcu nr.54, bl.Z6, parter, ap.2.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5,63 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Şos.Arcu nr.54, bl.Z6, parter, ap.2, către domnul Burlacu Ioan, în vederea extinderii spaţiului proprietate, prin construire balcon.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 48,68 Euro/mp. sau 1.986.600 lei/mp., respectiv 274 Euro sau 11.184.558 lei pentru suprafaţa totală de 5,63 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 11 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşisemneze contractul de concesiune.

Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

      cons.Daşu Antimir                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.344

din 28 iulie 2004