Hotărârea nr. 326/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - cartier rezidenţial "GALATA" tarlalele 43 44 45 51 52

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - cartier rezidenţial "GALATA" tarlalele 43,44,45,51,52

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi urbanism, Certificatul de urbanism nr.83/2003;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 06.02.2004;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinului 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare a PUZ;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - cartier rezidenţial "GALATA" tarlalele 43,44,45,51,52 - (Anexa 11).

Art.2 Infrastructura zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal se va realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art.3 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.326

din 24 mai 2004