Hotărârea nr. 322/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO LOCUINTE DE SERVICIU SI CAFE BAR în Iaşi str.Sf.Andrei nr.8 - 10

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, LOCUINTE DE SERVICIU SI CAFE BAR în Iaşi, str.Sf.Andrei nr.8 - 10

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi urbanism, Certificatul de urbanism nr.3806 din 06.10.2003;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 13.02.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.48/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestei;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Construire spălătorie auto, locuinţe de serviciu şi cafe - bar" - în Iaşi, str.Sf.Andrei nr.8 - 10 - (Anexa 11).

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.322

din 24 mai 2004