Hotărârea nr. 32/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC a canalizărilor din străzilor Soficu Avionului Aterizaj Miroslava şi stradela Nicoriţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC a canalizărilor din străzilor Soficu, Avionului, Aterizaj, Miroslava şi stradela Nicoriţă

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.2576/14.01.2004 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia art.12 alin.1 şi alin.2;

Având în vedere prevederile H.G.nr.966/1998 art.1 şi punctul nr.6, anexa 1;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă trecerea în administrarea R.A.J.A.C. a canalizărilor din străzile Soficu, Avionului, Aterizaj, Miroslava şi stradela Nicoriţă.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.Romeo Ciobanu                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.32

din 26 ianuarie 2004