Hotărârea nr. 301/2004

HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amplasamentului Şcolii nr.4 "I.Teodoreanu"pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amplasamentului Şcolii nr.4 "I.Teodoreanu"pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.3379 din 15.04.2004 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere H.G.nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al municipiului Iaşi;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:                                        

- Comisia economico-financiar;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă în principiu predarea prin protocol către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reprezentat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, a amplasamentului Şcolii nr.4 "I.Teodoreanu" (terenul în suprafaţă de 6264 mp. şi clădirile de pe acesta), în vederea administrării pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ.

Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.301

din 24 mai 2004