Hotărârea nr. 300/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilot tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada Octav Mayer" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilot tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada Octav Mayer" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.42093/27.04.2004 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru "Colector canalizare strada Octav Mayer" şi indicatorii tehnico - economici aferenţi cuprinşi în anexa 1 ce face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a execuţiei investiţiei.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.300

din 24 mai 2004