Hotărârea nr. 297/2004

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 00 mp. situat în Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.60 la parterul blocului CL 11 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. INTER PRIMA SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al  municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18,00 mp., situat în Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.60, la parterul blocului CL 11, precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. INTER PRIMA SRL, în vederea extinderii spaţiului proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.45817/04.05.2004, prin care S.C.INTER PRIMA SRL în calitate de proprietar al imobilului situat în Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.60, la parterul blocului CL 11, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18,00 mp.proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului proprietate;

Având în vedere H.C.L.nr.267/28.04.2004, prin care s-a aprobat PUD privind exindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Str.Străpungere Silvestru nr.60 la parterul blocului CL 11;

Având în vedere Avizul Unic nr.32/PUD/2004 emis de Consiliul Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi compeltările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18,00 mp., situat în Iaşi, Str.Străpungere Silvestru nr.60 la parterul blocului CL 11.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18,00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Str.Străpungere Silvestru nr.60 la parterul blocului CL 11, către S.C.INTER PRIMA SRL, în vederea extinderii spaţiului proprietate.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 101,23 Euro/mp. sau 4.098.185 lei/mp., respectiv 1822,18 Euro sau 73.767.330 lei pentru suprafaţa totală de 30,00 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 72,90 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6 Incetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

Art.9 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.297

din 24 mai 2004