Hotărârea nr. 296/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 20.000 mp. situat în intravilanul Municipiului Iaşi str.Cicoarei identificat conform planului anexa proprietate Moldovan S.Ioana Mandrea S.Virginia Chelărescu S.Anastasia Botez S.Nicolae

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 20.000 mp. situat în intravilanul Municipiului Iaşi, str.Cicoarei, identificat conform planului anexa, proprietate Moldovan S.Ioana, Mandrea S.Virginia, Chelărescu S.Anastasia, Botez S.Nicolae

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.15498/19.02.2004 a d-lor Moldovan S.Ioana, Mandrea S.Virginia, Chelărescu S.Anastasia, Botez S.Nicolae prin mandatar Sava Mihai, prin care aceştia, în calitate de proprietari ai terenului în suprafaţă de 20.000 mp., situat în intravilanul Municipiului Iaşi, Str.Cicoarei, având în vecinătate Baza Sportivă - tir cu arcul, râul Bahlui şi teren proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi, identificat, conform planului anexat îşi exprimă intenţia de a transmite Consiliului Local Municipal Iaşi dreptul de proprietate asupra terenului;

Având în vedere expertiza tehnică de evaluare a terenului care stabileşte o valoare de 18,46 Euro/mp.;

Având în vedere oferta privind preţul de vânzare de 8 Euro/mp.;

Având în vedere prevederile Legii nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

Având în vedere prevederile art.123 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art.8, lit.f) din Ordonanţa nr.60/2001 privind achiziţiile publice, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă achiziţia terenului în suprafaţă de 20.000 mp., situat în intravilanul Municipiului Iaşi, str.Cicoarei, având în vecinătate Baza Sportivă - Tir cu arcul, râul Bahlui şi teren proprietatea Consiliului Local Iaşi proprietatea Moldovan S.Ioana, Mandrea S.Virginia, Chelărescu S.Anasasia, Botez S.Nicolae, identificat potrivit planului anexat.

Art.2 Se împuternicesc comisiile speciale ale Consiliului Local Municipal Iaşi, respectiv Comisia economico - financiară şi Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism împreună cu o comisie din cadrul executivului să negocieze preţul de achiziţie a terenului.

Art.3 Pentru a putea încheia contractul de achiziţie terenul care se transmite trebuie să se afle în circuitul civil, să nu facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini, să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de vânzare - cumpărare.

Art.5 Cheltuielile contractului vor fi suportate potrivit dreptului comun în materie.

Art.6 Primarul şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.296

din 24 mai 2004