Hotărârea nr. 293/2004

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi Al.Basarabi între blocurile X1 şi X2 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul respectiv în vederea construirii unui garaj

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp., situat în Iaşi, Al.Basarabi, între blocurile X1 şi X2, conform planului anexat, precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul respectiv, în vederea construirii unui garaj

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.38871/22.04.2004, prin care d-na Nica Maria solicită organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui garaj în Al.Basarabi, între blocurile X1 şi X2, conform planului anexat;

Având în vedere Certificatele de Urbanism nr.1079/15.04.2004;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1943/2001 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi compeltările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp., situat în Iaşi, Al.Basarabi, între blocurile X2 şi X1, conform planului anexat.

Art.2 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru suprafaţa de 18 mp. teren, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Al.Basarabi, între blocurile X2 şi X1, conform planului anexat, în vederea construirii unui garaj.

 Art.3 Se aprobă Caietul de Sarcini privind organizarea licitaţiei publice pentru terenul în suprafaţă de 18 mp., situat în Iaşi, Al.Basarabi, între blocurile X2 şi X1, conform planului anexat, pentru contruirea unui garaj.

 Art.4 Preţul de pornire la licitaţie va fi de 157.000 lei/lună/amplasament conform HCLM nr.655/2003. Suprafaţa unui amplasament este de 18,00 mp.teren.

Art.5 Licitaţia se va organiza numai după confirmarea Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, că terenul a fost dezafectat de construcţia garajului neautorizat existent pe acest amplasament.

Art.6  Construcţia garajului va avea un caracter strict provizoriu şi se va demola fără pretenţii de despăgubiri atunci când interesul local o impune.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de folosinţă asupra terenului.

Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.293

din 24 mai 2004