Hotărârea nr. 288/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.235/28.04.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.235/28.04.2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.235/28.04.2004 privind aprobarea refacerii domeniului public al municipiului Iaşi cu privire la terenul situat în Iaşi – Bd.Poitiers nr.41, precum şi atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei terenului în suprafaţă de 1450,00 mp., în vederea construirii unui lăcaş de cult;

Având în vedere H.C.L.nr.263/28.04.2004 privind preluarea obiectivului "Punct termic (cu utilajele din dotare), spălătorie şi terenul aferent construcţiilor" în contul datoriilor S.C.FORTUS S.A. la bugetul local;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii Invăţământului nr.84/1995;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comsia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L.nr.235/28.04.2004, după cum urmează:

"Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1450 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.41, conform planului de situaţie anexat, în vederea construirii unui lăcaş de cult".

Art.2 Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr.235/28.04.2004, rămân neschimbate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.288

din 24 mai 2004