Hotărârea nr. 278/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 03 mp. situat în Iaşi - B-dul Poitiers nr.61 la parterul blocului C18 şi concesionarea directă a terenului respectiv către domnii Cercel Ioan Chelaru Costel şi Tulbure Valeriu în cote indivize de 1/3 în vederea extinderii locuinţelor proprietate prin construire balcoane

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,03 mp., situat în Iaşi - B-dul Poitiers nr.61 la parterul blocului C18 şi concesionarea directă a terenului respectiv, către domnii Cercel Ioan, Chelaru Costel şi Tulbure Valeriu, în cote indivize de 1/3, în vederea extinderii locuinţelor proprietate prin construire balcoane

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.17865/26.02.2004 şi 17865/01.04.2004, prin care domnii Cercel Ioan, Chelaru Costel şi Tulbure Valeriu, în calitate de proprietari ai apartamentelor situate în blocul C18 din B-dul Poitiers nr.61, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,03 mp., în cote indivize de 1/3, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii locuinţelor proprietate prin construire balcoane pe toată înălţimea blocului;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.3472/09.09.2003;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din şedinţa din data de 19.03.2004;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiar;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4,03 mp., situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr.61 la parterul blocului C18.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,03 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr.61 la parterul blocului C18, în cote indivize de 1/3, către domnii Cercel Ioan, Chelaru Costel şi Tulbure Valeriu, în vederea extinderii locuinţelor proprietate prin construire balcoane.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 39,95 Euro/mp., respectiv 161 Euro pentru suprafaţa totală de 4,03 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 6,50 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunict de BNR din ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6 Incetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.7 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

Art.9 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.278

din 28 aprilie 2004