Hotărârea nr. 270/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi B-dul N.Iorga nr.23

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE  în Iaşi, B-dul N.Iorga nr.23

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.4857/23.12.2003;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism - şedinţa din 20.02.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.35/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modfiicată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi, B-dul N.Iorga nr.23 (Anexa 11).

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.270

din 28 aprilie 2004