Hotărârea nr. 266/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Sistem consolidare Pîrîu Privighetoarea" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Sistem consolidare Pîrîu Privighetoarea" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.37648/21.04.2004 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru "Sistem consolidare Pîrîu Privighetoarea" şi indicatorii tehnico - economici aferenţi cuprinşi în anexa 1 ce face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a execuţiei investiţiei.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.266

din 28 aprilie 2004