Hotărârea nr. 262/2004

HOTĂRÂRE privind reatribuirea apartamentelor devenite disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  reatribuirea apartamentelor devenite disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.83/2003;

Având în vedere Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 aprobate prin HG nr.962/2001, modificate şi comfpletate prin H.G.nr.60/2004;

Având în vedere H.C.L.nr.147/08.12.2003 privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor, în regim de închiriere, tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, construite prin ANL;

Având în vedere adresa nr.17/DGL/08.01.2004, 314/DGCL/18.02.2004 înaintată de Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Tursimului – Direcţia Generală pentru Construcţii;

Având în vedere procesul vervbal 10167 încheiat în şedinţa din 16.04.2004 de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative pentru locuinţele destinate închirierii;

Având în vedere referatul de specialitate nr.10169/16.04.2004 întocmit de DAPPP;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă repartizarea apartamentelor devenite disponibile, construite prin ANL şi destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, persoanelor cuprinse în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi solicitanţilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.262

din 28 aprilie 2004