Hotărârea nr. 256/2004

HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din cadrul DEFPL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi din cadrul DEFPL

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere referatul nr.24170/5.04.2004 emis de Biroul Control Preţuri şi Revizii Gestiuni;

Având în vedere referatul nr.28694/5.04.2004 emis de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă transformarea a 2 posturi de referent clasa III gradul asistent în posturi de inspector clasa I gradul asistent la Biroul Control Preţuri şi revizii de Gestiuni şi transformarea unui post de referent cu studii medii cu timp parţial (6ore/zi) în post de inspector cu studii superioare cu normă întreagă la DEFPL.

Art.2 Statul de funcţii va fi modificat corespunzător.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.256

din 28 aprilie 2004