Hotărârea nr. 252/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării din fondul de rezervă a sumei de 2.000.000 mii lei pentru implementarea proiectului "TEHNOLOGIE SI INOVATIE IN SPRIJINUL SECURITATII COMUNITARE" în municipiul Iaşi etapa I

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării din fondul de rezervă a sumei de 2.000.000 mii lei pentru implementarea proiectului "TEHNOLOGIE SI INOVATIE IN SPRIJINUL SECURITATII COMUNITARE" în municipiul Iaşi, etapa I

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.35311 din 16.04.2004, întocmit de Serviciul Administrare Urbană din cadrul Direcţiei tehnice;

Având în vedere prevederile legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.507/2003 privind Legea bugetului pe anul 2004;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 litera m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico – financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentul propus de către doamna Gavrilă Camelia – consilier municipal;

In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului local pe anul curent a sumei de 2.000.000 mii lei pentru implementarea proiectului "TEHNOLOGIE SI INOVATIE IN SPRIJINUL SECURITATII COMUNITARE" în municipiul Iaşi, etapa I.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.252

din 28 aprilie 2004