Hotărârea nr. 250/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ce pot fi vândute conform Legii nr.550/2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ce pot fi vândute conform Legii nr.550/2002

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.10158/16.04.2004 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.145/31.03.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ce pot fi vândute conform Legii nr.550/2002 aşa cum este prezentat în anexa nr.1.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.250

din 28 aprilie 2004