Hotărârea nr. 24/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării către S.C.TERMO - SERVICE S.A. a gestionării administrării imobilelor din : str.Tabacului nr.7 1004 CUG şi str.Decebal nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încredinţării către S.C.TERMO - SERVICE S.A. a gestionării administrării imobilelor din  : str.Tabacului nr.7, 1004 CUG şi str.Decebal nr.1

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.1506/12.01.2004 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Legea nr.114/1996 - legea locuinţei, republicată;

Având în vedere H.G.nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei oridinare din data de 26 ianuarie 2004

In conformitate cu art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă încredinţarea către S.C.TERMO - SERVICE S.A. a gestionării administrării imobilelor din  : str.Tabacului nr.7, 1004 CUG şi str.Decebal nr.1, începând cu data de 1 februarie 2004.

Art.2 Debitele datorate de către chiriaşii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, rezultate din neplata la termen a utilităţilor şi a taxei de administrare, vor fi încasate în temeiul art.1 de către S.C.TERMO - SERVICE S.A. şi virate în conturile din care s-au efectuat plăţile către furnizori.

Art.3 Personalul D.A.P.P.P., ce deserveşte în prezent aceste imobile, cuprins în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi preluat de S.C.TERMO - SERVICE S.A.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Ciobanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.24

din 26 ianuarie 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.24 DIN 26 IANUARIE 2004

 

1. Administrator - Gheorghiţă Traian