Hotărârea nr. 237/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de Profit şi Pierdere pe 2003 a S.C.TERMO - GAZ S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de Profit şi Pierdere pe 2003 a S.C.TERMO - GAZ S.A.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."Termo - Gaz"S.A. precum şi referatul de specialitate anexat;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In conformitate cu prevederile art.68 lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă Bilanţul contabil şi Contul de Profit şi Pierdere pe anul 2003 a S.C."Termo - Gaz"S.A.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica S.C."Termo - Gaz" S.A. şi serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.237

din 28 aprilie 2004