Hotărârea nr. 235/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea refacerii inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu privire la terenul situat în Iaşi - Bd.Poitiers nr.41 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1450 mp. situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.41 în vederea construirii unui lăcaş de cult

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea refacerii inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu privire la terenul situat în Iaşi - Bd.Poitiers nr.41, precum şi atribuirea în folosinţă gratuită , Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1450 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.41, în vederea construirii unui lăcaş de cult

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, prin care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1450 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.41, conform planului anexat, în vederea construirii unui lăcaş de cult;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.184/2001, pentru modificarea şi completarea Legii Invăţământului nr.84/1995;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă refacerea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu privire la terenul situat în Iaşi - Bd.Poitiers nr.41, aferent Liceului D.Mangeron, ca urmare a obţinerii de către S.C.FORTUS S.A. a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, Seria MO3, Nr.44591/05.11.1998, conform H.G.834/1991, pentru suprafaţa de 1777 mp., care se suprapune pe domeniul public local.

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1450 mp., situat în Iaşi, Bd.Poitiers nr.41, conform planului de situaţie anexat, în vederea construirii unui lăcaş de cult sub condiţia obţinerii avizului Ministrului Educaţiei şi Cercetării.

Art.3 In compensare pentru terenul atribuit Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, baza materială a Liceului D.Mangeron se va completa cu bunul imobil construit şi neconstruit compus din teren în echivalent valoric pe care se află edificată o construcţie a cărei suprafaţă construită la sol este de 408 mp.

Art.4 Primarul Mufnicipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.235

din 28 aprilie 2004