Hotărârea nr. 234/2004

HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor din str.Fundac Armeană nr.8B str.V.Lupu nr.40

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor din str.Fundac Armeană nr.8B, str.V.Lupu nr.40

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.8 din 27 ianuarie 1997;

Având în vedere referatul de specialitate nr.6131/03.03.2004 a D.A.P.P.P. prin care propune trecerea imobilelor şi terenurilor din str.Fundac Armeană nr.8B, str.V.Lupu nr.40, aflate în evidenţa Direcţiei de Finanţe Publice Locale şi nerevendicate, în administrarea Consiliului Local Municipal;

Având în vedere cererile locatarilor nr.14408/2002, 272/2003, 11020/2003 prin care doresc închirierea spaţiilor de locuit din str.Fundac Armeană nr.8B, str.V.Lupu nr.40;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico – financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă includerea pe lista anexă a Hotărârii Consiliului Local nr.8 din 27 ianuarie 1997 imobilele şi terenurile din str.Fundac Armeană nr.8B, str.V.Lupu nr.40.

Art.2 Spaţiile de locuit şi terenurile vor fi închiriate actualilor locatari.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Comisiei Sociale de Analiză a solicitărilor Locative care vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.234

din 28 aprilie 2004