Hotărârea nr. 230/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.101/23.02.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.101/23.02.2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.101/23.02.2004;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L.nr.101/23.02.2004, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului, respectiv str.Silvestru nr.3, în loc de str.Străpungere Silvestru nr.3.

Art.2 Celelalte dispoziţii ale H.C.L.nr.101/23.02.2004, rămân neschimbate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.230

din 28 aprilie 2004