Hotărârea nr. 224/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire sedii firme S.C.IASICON S.A. şi MELINTE DOINA în Iaşi str.Sf.Lazăr nr.44 şi 50

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire sedii firme S.C.IASICON S.A. şi MELINTE DOINA în Iaşi, str.Sf.Lazăr nr.44 şi 50

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.2036/2003 şi 354/2004;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism -şedinţa din 19.03.2004 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi -nr.34/PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi comfpletată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de - Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru "construire sedii de firme -S.C.IASICON S.A. şi MELINTE DOINA" în Iaşi, str.Sf.Lazăr nr.44, 50(Anexa 16).

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul de Amenajare a teritoriului şi cadastru funciar, Serviciul de gospodărie comunală şi Serviciul Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.224

din 31 martie 2004