Hotărârea nr. 217/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.88/2003 privind programul de transport electric urban de persoane prin curse regulate în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.88/2003 privind programul de transport electric urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.25577/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/ 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001 - privind serviciile de transport public local de călători, şi Hotărârea Guvernului nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2001;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea traseului nr.7 prin prelungirea cu 4 staţii pe tronsonul Tg.Cucu -Baza 3.

- lungimea cursei - 14,1 km.

- timp /cursa -60 minute

- număr staţii -23

- nr.mijloace de transport tură - 6 bucăţi

- interval de urmărire -10 minute.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.217

din 31 martie 2004