Hotărârea nr. 203/2004

HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 şi art.3 din H.C.L.nr.105/23.02.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea art.2 şi art.3 din H.C.L.nr.105/23.02.2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.105 din 23.02.2004;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.4137/30.20.2003;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de urbanism dat în şedinţa din 10.10.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea art.2 din H.C.L.nr.105/23.02.2004, cupă cum urmează : "Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru terenul în suprafaţă de 18 mp., situat în Iaşi, str.Egalităţii, lateral blocului 815, pentru amenajarea unei parcări".

Art.2 Se aprobă rectificarea art.3 din H.C.L.nr.105/23.02.2004, după cum urmează : "Se aprobă Caietul de Sarcini privind organizarea licitaţiei publice pentru terenul în suprafaţă de 18 mp., situat în Iaşi, str.Egalităţii, lateral blocului 815, pentru amenajarea unei parcări".

Art.3 Celelalte dispoziţii ale H.C.L.nr.105/23.02.2004 rămân valabile.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de folosinţă asupra terenului.

Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcărmioara Vernică

Nr.203

din 31 martie 2004