Hotărârea nr. 2/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU DE FIRMA SI SPATII DE PRODUCTIE în Iaşi şos.Păcurari sector cadastral 34 parcela 1(1576/3/1)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU DE FIRMA SI SPATII DE PRODUCTIE în Iaşi, şos.Păcurari, sector cadastral 34, parcela 1(1576/3/1)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.377 din 05.02.2003;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii 213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive - "SEDIU DE FIRMA SI SPATII DE PRODUCTIE" în Iaşi, şos.Păcurari, sector cadastral 34, parcela 1(1576/3/1). (Anexa 2)

Art.2 Se abrogă toate prevederile urbanistice contrare, cuprinse în proiectele anterior aprobate.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de Urbanism, Serviciul Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Serviciul de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Ciobanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.2

din 26 ianuarie 2004