Hotărârea nr. 197/2004

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare a caietului de sarcini şi constituirea comisiei de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu din B-dul Independenţei bloc D1 - D2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de evaluare, a caietului de sarcini şi constituirea comisiei de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu din

B-dul Independenţei bloc D1 - D2

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.532/8.10.2003 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu din B-dul Independneţei bloc D1 - D2, aflat în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Referatul nr.7968/15.03.2004 al Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii conform Legii nr.550/2002;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu art.46 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se însuşeşte propunerea Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în conformitate cu Legea nr.550/2002, ca preţul de pornire la licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Independenţei bl.D1 - D2, tr.II, mezanin, având suprafaţa utilă de 17,10 mp. şi teren aferent de 1,82 mp., să fie de 170.000.000 lei, fără TVA, la care se adaugă preţul expertizei tehnice de 540.456 lei fără TVA.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Independenţei bl.D1-D2, tr.II, mezanin, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se constituie comisia de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în B-dul Independenţei bl.D1-D2, tr.II, mezanin, în următoarea componenţă:

Preşedinte:        prof.univ.dr.ec.Vasile Munteanu            - viceprimar

membri:            ing.Letiţia Palaga                                   - director DAPPPP

                        ing.Marcel Gherasim                             - şef SADP

                        ec.Teodora Puiu                                   - director executiv DEFPL

                        cons.jr.Monica Rădeanu                       - Birou Licitaţii

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.197

din 31 martie 2004