Hotărârea nr. 195/2004

HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilelor situate în Iaşi str.Crişan nr.22 corp B str.Albineţ nr.2 - 4 str.Gându nr.4B şi şos.Voineşti nr.38

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilelor situate în Iaşi, str.Crişan nr.22 corp B, str.Albineţ nr.2 - 4, str.Gându nr.4B şi şos.Voineşti nr.38

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.23345/17.03.2004 întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere expertiza tehnică a imobilului din str.Crişan nr.22, întocmită de ing.Iosif Cichi, expertiză tehnică a imobilului din str.Albineţ nr.2 - 4 întocmită de ing.Adrian Mihalce în baza contractului nr.210/2001, expertiza tehnică a imobilului din str.Gându nr.4B, întocmită de ing.Adrian Mihalache în baza contractului nr.211/2001, expertiză tehnică a imobilului din şos.Voineşti nr.38, întocmită de ing.Adrian Mihalache în baza contractului nr.211/2001;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificările ulterioare;

In temeiul art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se însuşeşte propunerea de executare a demolării totale sau parţiale, după caz, a imobilelor situate în Iaşi, str.Crişan nr.22, corp B, str.Albineţ nr.2-4, str.Gându nr.4B şi şos.Voineşti nr.38, care în conformitate cu expertizele tehnice efectuate, prezintă pericol public de autodemolare.

Demolarea se va efectua pe bază de autorizaţie de desfiinţare eliberată de Primarul Municipiului Iaşi.

Art.2 Se împuterniceşte DAPPP pentru aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                                        SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.195

din 31 martie 2004