Hotărârea nr. 178/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local Municipal Iaşi alături de Consiliul Judeţean Iaşi la înfiinţarea unei societăţi comerciale care va administra Parcul Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Consiliului Local Municipal Iaşi alături de Consiliul Judeţean Iaşi la înfiinţarea unei societăţi comerciale care va administra Parcul Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis"

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.15 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile O.G.nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice aprobată şi completată prin Legea nr.50/2003;

Având în vedere Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L.nr.162/2003 privind aprobarea asocierii în participaţiune cu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"Iaşi, Universitatea "Al.I.Cuza"Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru constituirea şi asigurarea funcţionării Parcului ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis"Iaşi;

Având în vedere H.C.J.nr.152/2003 şi HCJ nr.199/2003 prin care s-a aprobat atât participarea Consiliului Judeţean Iaşi la înfiinţarea unei societăţi comerciale care va administra Parcul Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis" cât şi actele constitutive ale acestei societăţi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Serviciul Relaţii Internaţionale;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar al municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină

Având în vedere amendamentul propus de către domnul Carapanu George - consilier municipal;

In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Local Municipal, în calitate de asociat fondator, la înfiinţarea societăţii comerciale care va administra parcul ştiinţific şi tehnologic "Tehnopolis".

Art.2 Societatea administrator va avea ca obiect exclusiv de activitate administrarea parcului ştiinţific şi tehnologic "Tehnopolis".

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să propună Consiliului Local membrii în adunarea generală a asociaţilor.

Art.4 Serviciul Secretariat Tehnic va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.178

din 31 martie 2004