Hotărârea nr. 177/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 527 80 mp. situat în Iaşi - str.Socola nr.31A proprietatea numiţilor Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 527,80 mp., situat în Iaşi - str.Socola nr.31A, proprietatea numiţilor Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.17541/26.02.2004, precum şi audienţa nr.83/2004 prin care numiţii Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin, în calitate de proprietari ai terenului situat în Iaşi, str.Socola nr.31A, în suprafaţă de 527,80 mp. îşi exprimă intenţia de a transmite dreptul de proprietate asupra terenului respectiv;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică prin care terenul a fost evaluat la 925.420 lei/mp. (22,47 Euro/mp. sau 28,60 USD/mp.);

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

Având în vedere art.8, al.1 lit.f din Ordonanţa nr.60/2001 privind achiziţiile publice, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art.123 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă achiziţia terenului în suprafaţă de 527,80 mp., situat în str.Socola nr.31A, proprietatea numiţilor Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin.

Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea de achiziţie a terenului este de 925.420 lei/mp. (22,47 Euro/mp. sau 28,60 USD/mp.), respectiv o valoare totală de 488.436.680 lei pentru suprafaţa totală de 527,80 mp. (11.861 Euro sau 15.115 USD).

Art.3 Cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică vor fi suportate de Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de vânzare - cumpărare.

Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                                        SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.177

din 31 martie 2004