Hotărârea nr. 176/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 22 32 mp. situat în Iaşi str.V.Lupu nr.86 portic al parterul blocului K1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către Asociaţia de Proprietari PT 20 Tătăraşi în vederea construirii unui sediu de asociaţie fără activităţi comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 22,32 mp., situat în Iaşi, str.V.Lupu nr.86, portic al parterul blocului K1, precum şi concesionarea directă a acestui teren către Asociaţia de Proprietari PT 20 Tătăraşi, în vederea construirii unui sediu de asociaţie fără activităţi comerciale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.73409/06.11.2003 prin care Asociaţia de Proprietari - PT 20 Tătăraşi reprezentată prin dl.Voicu Marin solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 22,32 mp., situat în Iaşi, str.V.Lupu nr.86, portic la parterul blocului K1, în vederea construirii unui sediu;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.3215/28.11.2002 şi avizul Comisiei de urbanism din data de 12.09.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere Avizul Unic nr.58/PUD/2003 al Consiliului Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.62, lit.e din Ordinul nr.1943/2001 cuprinzând Norme metodlogice de aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentul propus de doamna consilier Carp Petra;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, 22,32 mp. situat în Iaşi, str.V.Lupu nr.86, portic la parterul blocului K1.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 22,32 mp., situat în Iaşi, str.V.Lupu nr.86, portic la parterul blocului K1, către Asociaţia de Proprietari - PT 20 Tătăraşi, în vederea construirii unui sediu de asociaţie fără activităţi comerciale.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în Iaşi, str.V.Lupu nr.86, portic la parterul blocului K1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 30,90 Euro/mp., iar valoarea totală a terenului este de 690 Euro pentru suprafaţa totală de 22,32 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii este de 27,60 Euro/an, care se va indexa anual conform H.C.L.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 10 de ani, cu obligativitatea păstrării obiectului de activitate.

Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                                        SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.176

din 31 martie 2004