Hotărârea nr. 170/2004

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr.365/17.12.2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr.365/17.12.2001

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998 cu modificările şi adăugirile ulterioare;

Având în vedere Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere amendamentul propus de către domnul consilier Rotaru Dragoş;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică şi completează art.1 din H.C.L.nr.365/17.12.2001 privind terenul situat în str.Nicolau nr.11 destinat construirii de locuinţe prin ANL, care va avea următorul cuprins:

"Se aprobă transmiterea suprafeţei de teren de 2297,85 mp. din strada Nicolau nr.11, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata realizării construcţiilor".

Art.2 Se introduce în H.C.L.nr.365/2001 art.1 cu următorul cuprins:

"Se aprobă atribuirea în folosinţă, pe toată durata existenţei construcţiei, a suprafeţei de teren construită către beneficiarii de locuinţe".

Art.3 Se introduce un nou articol în H.C.L.nr.365/2001 cu următorul cuprins "Consiliul Local împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să emită dispoziţie de delegare în vederea înscrierii bunului imobil, obiect al acestei Hotărâri, la Biroul de Carte Funciară".

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                                        SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.170

din 31 martie 2004