Hotărârea nr. 166/2004

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire magazin piese auto locuinţă prin concesionare teren în Iaşi str.Moara de Foc tarlaua 60 parcela CR 3776

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire magazin piese auto, locuinţă prin concesionare teren în Iaşi, str.Moara de Foc, tarlaua 60, parcela CR 3776

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr.1470 din 15.04.2003;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 12.12.2003 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.28?PUD/2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere propunerea de respingere a proiectului de hotărâre;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu "Construire magazin piese auto, locuinţă prin concesionare teren" în Iaşi, str.Moara de Foc, tarlaua 60, parcela CR 3776 (Anexa 6).

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Urbanism şi Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                                        SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.166

din 31 martie 2004