Hotărârea nr. 161/2004

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini închiriere prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12 00 mp. în vederea amplasării unui chioşc comercial în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini  închiriere prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12,00 mp. în vederea amplasării unui chioşc comercial în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de arhitectură şi urbanism, Certificatul de urbanism nr.2667/22.07.2003;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.12/2004 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12,00 mp. situate în Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea 453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 943/2001 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

In conformitate cu Legea nr.219/25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea de Guvern nr.216 din 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere propunerea de respingere a proiectului de hotărâre;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini întocmit pentru organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii terenului în suprafaţă de 12,00 mp. din Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2, pentru amplasarea unui spaţiu comercial cu character provizoriu.(Anexa 1).

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Urbanism şi Serviciului de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar.

 

 

PRERŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                         SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.161

din 31 martie 2004