Hotărârea nr. 144/2004

HOTĂRÂRE privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere Ordinul nr.602/02.12.2003 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, care aprobă Normele privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii, norme prevăzute în Monitorul Oficial, Partea I nr.887 din 12.12.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Taxa privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii pentru:

- 6.reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice;

- 7.reţelele de transport şi distribuţie a apei şi reţelele de canalizare;

- 8. reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale;

- 9. reţelele de termoficare;

- 10. reţelele de telecomunicaţii;

fie de 5.000 lei/m.;

Art.2 Taxa privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii pentru;

- 6. staţiile de captare şi de tratare a apei, staţiile epurare a apelor uzate, cu instalaţiile şi construcţiile aferente;

- 7. staţiile de transformare, cu instalaţiile şi construcţiile aferente a energiei electrice;

- 8. staţiile şi punctele termice, cu instalaţiile şi construcţiile aferente energiei termice;

- 9. racordurile în telecomunicaţii;

- 10. staţiile şi punctele de măsurare şi reglare a gazelor, cu instalaţiile şi construcţiile aferente;

fie de 50.000 lei;

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local tuturor celor interesaţi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.144

din 23 februarie 2004