Hotărârea nr. 138/2004

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.VOX T SRL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.VOX T SRL IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

 O.U.G. nr.45/2993 privind finanţele publice locale;

Ordonanţa de Urgenţă nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

Hotărârea Guvernului României nr.794/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialite al Direcţiei Finanţeloe Publice Locale Iaşi;

Legea nr.609/22.12.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico – financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Eşalonarea la plată pe o perioadă de 3 luni a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în sumă de 8.553.828 lei, calculate până la data plăţii debitelor, în conformitate cu art.12 din OUG nr.40/2002, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.2 Scutirea la plată a dobânzilor în sumă de 19.398.745 lei şi a penalităţilor de întârziere în sumă de 805.764 lei, în conformitate cu art.12 din OUG nr.40/2002, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 

ANEXA 1

 

 

Nr.

crt.

Dobânzi datorate

Penalităţi întârziere

TOTAL

19398745

805764

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Nr.

crt.

Data plăţii

Dobânzi şi penalităţi

 

1.

26.03.2004

2851276

2.

27.04.2004

2851276

3.

27.05.2004

2851276

 

TOTAL

8553828

 

Aceste facilităţi se acordă cu condiţia respectării eşalonării şi achitării obligaţiilor curente la bugetul local cu termene scadente pe toată perioada eşalonării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.138

din 23 februarie 2004