Hotărârea nr. 137/2004

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Iaşi la programul "Femeia în politică şi Democraţia" în parteneriat cu municipalitate adin Goteborg (Suedia)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Iaşi la programul "Femeia în politică şi Democraţia" în parteneriat cu municipalitate adin Goteborg (Suedia)

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE;

 

Art.1 Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Iaşi la programul "Femeia în politică şi Democraţia" în parteneriat cu municipalitatea din Goteborg(Suedia), respectiv participarea la activităţile organizate la Goteborg, în perioada 22 - 28 martie a.c.

Art.2 Cheltuielile legate de deplasarea delegaţiei vor fi suportate din bugetul local, din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale (capitolul 720250).

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.137

din 23 februarie 2004