Hotărârea nr. 122/2004

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere procesul verbal, încheiat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi la data de 12.02.2002;

Având în vedere propunerea Comisiei sociale de Analiză a Solicitărilor Locative întrunită în şedinţa din 12.02.2004 de a se analiza situaţia familiilor aflate în situaţii speciale în vederea atribuirii unor locuinţe:

Având în vedere referatul de specialitate nr.4427/13.02.2004, întocmit de DAPPP;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, unor familii aflate în situaţii speciale, nominalizate în Anexa nr.1, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative va propune repartizarea unor spaţii de locuit familiilor nominalizate în Anexa nr.1, în limita spaţiilor disponibile.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei de Analiză a Solicitărilor Locative şi familiilor nominalizate în Anexa nr.1.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.122

din 23 februarie 2004