Hotărârea nr. 117/2004

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de aprobare a unui schimb de terenuri între terenul în suprafaţă de 450 00 mp. situat în Iaşi str.Luca Arbore nr.18 proprietatea soţilor Chelărescu Mihai şi Maria şi terenul în suprafaţă de 442 00 mp. situat în Iaşi str.Păcruari fost nr.164 - 166 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de aprobare a unui schimb de terenuri între terenul în suprafaţă de 450,00 mp. situat în Iaşi, str.Luca Arbore nr.18, proprietatea soţilor Chelărescu Mihai şi Maria şi terenul în suprafaţă de 442,00 mp., situat în Iaşi, str.Păcruari fost nr.164 - 166, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.7794/29.01.2004 prin care domnul Chelărescu Mihai, în calitate de proprietar al terenului situat în Iaşi, str.Luca Arbore nr.18, în suprafaţă de 450,00 mp.solicită aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea sa şi un teren în suprafaţă de 442,00 mp. situat în Iaşi, str.Păcurari fost 164 – 166, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere H.C.L.nr.351/30.06.2003 precum şi a Contractului de schimb terenuri, autentificat cu nr.4765/04.12.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit."g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere votul consilierilor municipali privind respingerea proiectului de hotărâre;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul în suprafaţă de 450,00 mp. situat în Iaşi, str.Luca Arbore nr.18, proprietatea soţilor Chelărescu Mihai şi Maria şi terenul în suprafaţă de 442,00 mp., situat în Iaşi, str.Păcurari fost nr.164 - 166, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Dezvoltare Urbanism şi Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.117

din 23 februarie 2004