Hotărârea nr. 112/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 90 mp. situat în Iaşi Str.Sucidava lateral blocului U2 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 5(cinci)amplasamente în vederea construirii de garaje

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 90 mp., situat în Iaşi, Str.Sucidava, lateral blocului U2, conform planului anexat, precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 5(cinci)amplasamente,

în vederea construirii de garaje

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.77222/19.11.2003 prin care cetăţeni din str.Sucidava, solicită organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării de garaje;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 4095/30.10.2003;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de urbanism dat în şedinţa din 10.10.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1943/2001 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 90 mp., situat în Iaşi, Str.Sucidava, lateral blocului U2, conform planului anexat.

Art.2 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 5(cinci) amplasamente, în vedere construirii de garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 90 mp., situat în Iaşi, str.Sucidava, lateral blocului U2, conform planului anexat.

Art.3 Se aprobă Caietul de Sarcini privind organizarea licitaţiei publice pentru terenul în suprafaţă de 90 mp., situat în Iaşi, str.Sucidava, lateral blocului U2, pentru construirea a cinci garaje.

Art.4 Preţul de pornire la licitaţie va fi de 157.000 lei/lună/amplasament conform HCLM nr.655/2003. Suprafaţa unui amplasament este de 18,00 mp.teren.

Art.6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de folosinţă asupra terenului.

Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.112

din 23 februarie 2004